REGIO HET NOORDEN

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

De Regionale Ledenvergadering wordt gehouden op 16 februari 2022 en start om 14:00 in het NAM-kantoor in Assen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststellen agenda

 3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 31 maart 2021

 5. Jaarverslagen van Coördinator Welzijnswerk, Coördinator Activiteiten, Ledenadministrateur, Secretaris en Penningmeester

 6. Verslag kascommissie en decharge bestuur

 7. Benoeming nieuw lid kascommissie

 8. Verkiezing bestuursleden

 9. Activiteitenprogramma 2022

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Toelichting op het agendapunt 8: Ledenadministrateur Gé van Rossum en Welzijnscoördinator Anneke van Os zijn aftredend en herkiesbaar voor deze functies. Tevens heeft Erik Belder aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Voor die functie zoekt het bestuur dus een nieuwe kandidaat.

Tegenkandidaten voor de functies van ledenadministrateur en welzijnscoördinator, alsmede nieuwe kandidaten voor de penningmeester functie dienen zich uiterlijk 14 dagen voor de regionale ledenvergadering aan te melden bij de secretaris.

Let op: aanmelding zal noodzakelijk zijn, maar we wachten nog even met het openzetten van de aanmeldingspagina totdat we voldoende vertrouwen hebben dat de RLV in het NAM-kantoor kan doorgaan.