REGIO HET NOORDEN

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

 

 

De RLV wordt gehouden op woensdag 15 februari 2023 om 14.00 uur in het NAM-gebouw in Assen. Op de agenda staan geen verrassingen:

 1. Opening door de voorzitter
 1. Vaststellen agenda
 1. Bestuur mededelingen en ingekomen stukken
 1. Vaststellen notulen RLV 16 februari 2022
 1. Jaarverslagen van Coördinator Welzijnswerk, Coördinator Activiteiten, Ledenadministrateur, Secretaris en Penningmeester
 1. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 1. Benoeming nieuw lid kascommissie
 1. Verkiezing bestuursleden
 1. Activiteitenprogramma 2023
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Toelichting op het agendapunt bestuursverkiezingen: voorzitter Art Timmer treedt af. Hij heeft zijn drie termijnen van drie jaar volgemaakt en is dus niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Kees Storm voor als kandidaat om de voorzittersfunctie van Art over te nemen. Kees is al jaren in het noorden actief als contactpersoon welzijnswerk. Als vrijwilliger bij het Wouda-gemaal heeft Kees er onlangs nog voor gezorgd dat we het gemaal tijdens één van de draaidagen konden bezoeken. Zowel in zijn actieve loopbaan als in zijn jaren als gepensioneerde heeft Kees leidinggevende functies bekleed. 

Tegenkandidaten voor de voorzittersfunctie dienen zich uiterlijk 14 dagen voor de regionale ledenvergadering aan te melden bij de secretaris.

 Na de pauze zal Ewald Breunesse een lezing verzorgen over waterstof. Ewald Breunesse was bij Shell de manager van Energietransitie en Scenario’s. In die hoedanigheid heeft op de RLV van 2020 ook al een presentatie verzorgd, die door de aanwezigen heel erg werd gewaardeerd. Deze keer gaat de lezing specifiek over waterstof: auto’s en bussen die daarop rijden, verwarming van huizen als alternatief voor aardgas en waterstof als brandstof voor de industrie die waterstof. Maar ook: hoe duurzaam is waterstof dan? Welke kansen heeft waterstof in de markt als alternatief voor olie en gas en in concurrentie met elektriciteit uit wind en zon? En wat doet Shell met waterstof als energiedrager in de transitie naar klimaatneutraal en emissieloos?

De middag zal worden afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

 Vanwege de veiligheidseisen van NAM en de catering is aanmelding en identificatie (bv. rijbewijs) verplicht. 

Zoals gebruikelijk kunt u dat doen op de aanmeldpagina. Na aanmelding krijgt u de vergaderstukken toegestuurd.