Bericht van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Namens het Verantwoordingsorgaan,
Briene Zijlmans (voorzitter)
Jan Lunenborg (secretaris)

Hierbij een korte update aangaande het handelen van het SSPF VO over de eerste vier maanden van 2024. Zoals gebruikelijk stond deze periode met name in het teken van het vellen van een oordeel over het handelen van het Bestuur van SSPF gedurende 2023. Dit is te zien in het SSPF jaarverslag en ook al in een eerder bericht hier: net als voorgaande jaren is dit oordeel positief. De samenwerking was heel prettig en constructief, belangrijk aspect daarin was dat bij de adviesaanvragen de informatie tijdig werd gedeeld en kwalitatief van goed niveau was. Positief vonden we ook dat het Bestuur voor specifieke onderwerpen open communiceerde door vooraf informeel overleg te voeren met een afvaardiging van het VO. Het VO heeft ook waardering voor de rol van SPN bij het opzetten van de vergaderingen, kennissessies en het onboarden van nieuwe VO leden. Er is verder goede voortgang gemaakt door het Bestuur met de voorbereidingen op de uitvoering van mogelijk grote wijzigingen in de pensioenregeling als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Aangaande WTP: het Bestuur heeft een delegatie van het VO regelmatig bijgepraat over zijn begrip en observaties aangaande de voortgang op dit dossier. Kort samengevat: wanneer er overeenstemming tussen Shell Nederland en de COR is bereikt, na het horen van de Voeks Hoorrechtcommissie, worden de afspraken tussen de sociale partners vastgelegd in een zogenoemd ‘transitieplan’. Een voor pensioengerechtigden zeer wezenlijk onderdeel in het transitieplan betreft de door sociale partners gekozen beslissing omtrent de omgang met reeds opgebouwde en uitkerende pensioenrechten (ook wel de keuze tussen ‘invaren’ of ‘hard sluiten’ genoemd). Het transitieplan wordt ingediend bij het Bestuur van SSPF met een opdracht tot uitvoering. De WTP schrijft voor dat het transitieplan van sociale partners binnen twee weken na definitieve vaststelling wordt gepubliceerd door het pensioenfonds. Dan kan iedereen daar open en transparant kennis van nemen.

Na ontvangst van het transitieplan dient het Bestuur van SSPF als onderdeel van het proces van opdrachtaanvaarding de afspraken te toetsen op de 1) gewijzigde wetgeving, 2) evenwichtigheid en 3) uitvoerbaarheid. Een eventueel voornemen tot invaren van bestaande pensioenrechten is adviesplichtig richting het VO. Tevens heeft het VO adviesrecht op voorgenomen wijzigingen in de fondsdocumentatie (zoals het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst) en de voorgenomen communicatie rondom de WTP transitie door het pensioenfonds. Het is om die reden efficiënt dat het VO nu al op de hoogte wordt gesteld van de diverse voorlopige overwegingen van het Bestuur, niet alleen om het begrip van deze materie binnen het VO te versterken maar ook om als VO beter voorbereid te zijn op de aankomende fase, wanneer het VO de verschillende adviesrechten (waaronder mogelijk een verzwaard adviesrecht op een eventueel voorgenomen invaarbesluit) daadwerkelijk gaat uitoefenen. In dat kader organiseert het VO eind juni 2024 ook een eigen, interne WTP dag om met behulp van een onafhankelijke partij deze materie nader te doorgronden. Het spreekt vanzelf dat de aankomende maanden het WTP traject zeer hoog op de agenda van het VO staat.

De dekkingsgraad van SSPF staat per eind april 2024 op een niveau van 136.9%. De beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden) is per saldo iets lager dan eind 2023, van 137,7% per jaareinde 2023 naar 136,9% per eind april 2024.