opgericht 16 april 1951

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Op 3 maart is de Regionale Ledenvergadering 2021 digitaal en per Zoom gehouden. De vergadering verliep soepel maar na afloop was men unaniem van oordeel dat een ‘echte’ RLV toch prettiger is.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Peter Hougardy en Gustave van Meerbeke als resp. voorzitter en penningmeester van de regio. Peter heeft na 4 jaar het voorzitterschap overgedragen aan Marianne Hartman omdat hij is toegetreden tot het DB als commissaris Communicatie. Voor Gustave kwam na 3 x 3 jaar het statutair verplichte einde aan zijn penningmeesterschap. Als nieuwe penningmeester is Ben Slot benoemd, Ben heeft al eerder over de penningen gewaakt en is dus geen onbekende. Op een later tijdstip zal nogmaals afscheid van Peter en Gustave worden genomen.

Voor de laatste maal werd door Gustave een toelichting gegeven op de jaarrekening en de begroting. Vervolgens werd door de kascommissie verslag gedaan en werd onder virtueel applaus aan Gustave decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar en voor de volledige bestuursperiode.

Na de toelichting van de secretaris, coördinator welzijnswerk en activiteiten coördinatoren op hun respectievelijke jaarverslagen werd ook aan het voltallige bestuur decharge verleend. Als laatste kregen de vertegenwoordigers van het HB, Godelieve Alkemade en Job Kok het woord. In een korte presentatie vertelden zij over het jaar 2020 en de toekomst plannen van Voeks.

Het was jammer dat niet alle leden die zich hadden aangemeld voor de vergadering ook aanwezig waren.