Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Op 8 juli 2021 heeft een reguliere VO vergadering plaatsgevonden, waarna op 13 juli een vergadering met het Bestuur van SSPF werd gehouden. Dit volgde op eerdere overleggen in het eerste kwartaal. De vergaderingen worden weer op kantoor gehouden, maar soms wordt gekozen om deze online te houden.

De dekkingsgraad van SSPF staat op een niveau van 140,6% per eind juni 2022. De beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is per saldo met 6 procentpunten gestegen in 2022, van 126,6% per jaareinde 2021 naar 132,5% per eind juli 2021. De stijging van de rente (waardoor de contante waarde van de pensioenverplichtingen van het fonds dalen) is hiervan de belangrijkste oorzaak.

In de eerste helft van het jaar is het jaarverslag van het Bestuur van SSPF over 2021 gereed gekomen. Het verslag van het VO met daarin zijn oordeel en aanbevelingen aan het Bestuur is onderdeel van het SSPF jaarverslag. Voor 2021 is geconcludeerd dat het Bestuur professioneel en voortvarend heeft gefunctioneerd, daarbij geassisteerd door een professionele en betrokken ondersteuning van SPN. Over 2021 kon volledige indexatie worden toegekend voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. Tevens is daarbij de indexatie-achterstand goed gemaakt van het jaar 2020.

In het afgelopen half jaar zijn door het VO verschillende adviesaanvragen behandeld, waaronder de profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van SSPF. Per 1 juni 2022 is mevrouw Kapteijn opgevolgd door de heer Tiemstra als voorzitter van de RvT.

In het VO hebben de afgelopen periode de volgende wijzigingen in de samensteling plaats gevonden voor de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden: Briene Zijlmans is Hans Brand aan het begin van het jaar opgevolgd als voorzitter, waarbij Hans onder grote dankzegging het VO heeft verlaten. Jolanda Messerschmidt is toegetreden tot het VO. Edo Neefjes was al eerder benoemd als de opvolger van Anouk Bouwhuis. We hebben ook twee nieuwe inleerders vanuit Voeks bij het VO, namelijk Frans Lacon en Jenneke Boerman, zodat toekomstige opvolging beter gewaarborgd is.

Voor het Verantwoordingsorgaan was het afgelopen jaar redelijk rustig met betrekking tot het Pensioenakkoord, enerzijds omdat vorig jaar de wetgeving met een jaar werd uitgesteld (en momenteel nog niet is gefinaliseerd) en anderzijds omdat eerst de sociale partners binnen Shell hun onderhandelingen moeten afronden. Daardoor waren er beperkte updates met betrekking tot het Pensioenakkoord. Enkele leden van het VO hebben contacten met Verantwoordingsorganen van andere ondernemings-pensioenfondsen om een vergelijk te kunnen maken hoe daar informatie wordt gedeeld.

Naar verwachting wordt het de komende periode drukker rondom dit thema, wanneer de wetsvoorstellen eind 2022 door de Eerste en Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Ook verwachten wij meer te interacteren met - en informatie te verkrijgen vanuit het Bestuur van SSPF/SPN, niet alleen qua voortgang op het traject van algemene kennisoverdracht richting VO maar ook door de bestaande dialoog verder te intensiveren (onder andere met betrekking tot de keuze tussen invaren of hard sluiten). Een goed geïnformeerd VO is essentieel wanneer er een voorgenomen besluit ligt van het Bestuur over de invulling van het Pensioenakkoord.

Voordat een voorgenomen besluit door het Bestuur aan het VO voor advies zal worden voorgelegd zullen de sociale partners hun onderhandelingen eerst moeten afronden. VOEKS zal in deze fase als representatieve organisatie van de Shell pensioen-gerechtigden gehoord worden. Hoe dat precies zal worden ingericht is nog niet helemaal bekend.

Namens het Verantwoordingsorgaan,
Briene Zijlmans, voorzitter
Jan Lunenborg, secretaris